Begeleiding

We bieden onderwijs/ondersteuning aan:

Leerlingen met een algehele ontwikkelingsachterstand, waarbij we bij de cognitieve ontwikkeling uitgaan van een ondergrens van een IQ van 55. 

Leerlingen met extra sociaal emotionele onderwijsbehoefte, anders gezegd leerlingen met  externaliserend, of internaliserend gedrag.

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Jonge risicoleerlingen.

Leerlingen afkomstig van andere scholen voor speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs met een binnen een Multi Disciplinaire Overleg (MDO) afgesproken ondersteuningsbehoefte, passend binnen het profiel van SBO De Brug.

Deze leerlingen ondersteunen wij in hun ontwikkeling door de leerstof aan te bieden op didactische leeftijd in vier  arrangementen , waarbij we inspelen op de belemmerende en stimulerende factoren:

Basis arrangement

Verdiept arrangement

Intensief arrangement

Zeer intensief arrangement

Het basis arrangement kenmerkt zich door een pedagogisch klimaat waarbinnen de basisbehoeften van kinderen autonomie, competentie en positieve interactie belangrijke facetten zijn van het leren en leven. Doelgericht werken we aan het verwerven van kennis en vaardigheden passend bij het ontwikkelingsperspectief van het kind.

Voor het verdiepte arrangement geldt hetzelfde. Daarnaast wordt er extra of meer uitdagende leerstof aangeboden passende bij het ontwikkelingsperspectief.

Het intensieve arrangement geeft extra begeleiding en leertijd op maat van de leerling binnen de groep waarin de leerling leert.

Het zeer intensieve arrangement geeft een persoonlijk leerplan, aangepast aan de ondersteuningsbehoefte.  Daarin wordt de leerling ondersteund door de taal/lees-, reken- en/of gedragsspecialist.

Daarnaast bieden we flexibel begeleiding in ons Onderwijs Expertise Centrum (OEC) De Brug

Het ondersteunen van leerlingen en groepsleerkrachten op de basisschool door handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding, die daaruit voortvloeit, op het gebied van:

Cognitie,

Leerstrategieën

Sociaal emotionele ontwikkeling/gedrag

Het jonge kind

Leerkracht- en Schoolondersteuning

Waar mogelijk worden ook ouders in dit traject meegenomen.

Een verdere uitwerking vindt u op de website van het OEC www.oecdebrug.nl 

Jaarkalender

OZA

Stichting Fluenta

Profi Pendi

Privacy