Klachtenregeling

Klachtenregeling Fluenta
De klachtenregeling is te vinden op de website van Fluenta www.fluenta.nl en op de website van de school.

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leraar van uw kind te bespreken. De leraar neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing. Komt u met de leraar niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gesprek met de directie een goede volgende stap. Vrijwel altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt.
Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.
Wanneer er klachten zijn over seksuele intimidatie geldt een meld- en aangifteplicht voor alle betrokkenen in de school.

De interne contactpersoon behandelt niet zelf de klachten, maar bekijkt samen met u wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar het bestuur, de externe vertrouwenspersoon en/of naar de Landelijke Klachtencommissie.
Stichting Fluenta hanteert de Klachtenregeling van Verus voor Christelijk Onderwijs te Woerden.
Contactgegevens vindt u op de laatste bladzijde van deze gids.

Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten:
• overleg met de leraar van uw kind;
• overleg met de directie;
• overleg met de interne contactpersoon;
• overleg met het college van bestuur;
• inschakeling van de externe vertrouwenspersoon;
• indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie.

De volgorde van deze stappen kunt u overigens geheel zelf bepalen.

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen. Deze zijn onafhankelijk en door het college van bestuur van Fluenta in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld. Tenslotte is het mogelijk dat u rechtstreeks een klacht indient bij de Landelijke Klachtencommissie.

Schoolveiligheidsbeleid
De school voert een veiligheidsbeleid, gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet in een regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De school heeft een functionaris die aanspreekpunt is als het gaat om pesten en een coördinator van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school.
Verantwoording
De wet bepaalt dat de school ten minste een veiligheidsbeleid (sociale, psychische en fysieke veiligheid) voert dat bestaat uit een samenhangende set van maatregelen gericht op preventie en op het afhandelen van incidenten, ingebed in het pedagogische beleid van de school en stevig verankerd in de dagelijkse praktijk (art. 4c, WPO).
In de memorie van toelichting bij de wetswijziging over sociale veiligheid op school, waarbij art. 4c aan de WPO is toegevoegd, wordt onder ‘sociale veiligheid’ minimaal verstaan: een school is veilig als de psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van andere mensen wordt aangetast. Daarvoor is nodig dat leraren een veilige ruimte scheppen, waarin duidelijke afspraken gelden en het mogelijk is om sociaal gedrag aan te leren (art 4c, WPO en art 8, lid 2, WPO).
Monitoring
De wet geeft aan dat de school de veiligheid van leerlingen monitort met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft (art. 4c, lid 1 sub b, WPO). Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school. Op basis van dit veiligheidsbeeld kan de school haar beleid gericht inzetten om de sociale veiligheid te bevorderen en pesten tegen te gaan.
Voor ouders en leerlingen is het van belang dat ze een laagdrempelig aanspreekpunt hebben binnen de school, wanneer er sprake is van een situatie waarin gepest wordt. Daarom schrijft art. 4c, lid 1 sub c, van de WPO voor dat iedere school de navolgende taken op school belegt bij tenminste één persoon:
• coördinatie van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school;
• fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor verdere invulling van de verplichtingen die de wet stelt en vertalen het beleid naar het pedagogisch beleid van de school en verankeren dit in de dagelijkse onderwijspraktijk.
In het schoolveiligheidsbeleid is onder andere ook opgenomen het protocol Disciplinaire maatregelen en het protocol Medische handelingen. Deze protocollen zijn te vinden op de website van Stichting Fluenta (www.fluenta.nl).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden. Vanaf deze datum zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

In de meldcode staat duidelijk beschreven wat er van de school verwacht wordt bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het biedt houvast in het proces van signaleren en handelen doordat het duidelijk beschrijft wat er in iedere fase van het proces gedaan moet worden. Die duidelijkheid vermindert de onzekerheid en vergroot te bereidheid tot handelen.

Klik hier voor de klachtenregeling Stichting Fluenta.

Adressen:

Directeur: Mevrouw Elselien Wiebenga, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0347-376855
Voorzitter college van bestuur: De heer Harry de Vink, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 030-6008811
Intern contactpersoon: Mevrouw Karin van Asselt, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0347-376855
Aanspreekpunt pestgedrag: Schoolpsycholoog, mevrouw Marika de Boo, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0347-376855

Externe vertrouwenspersoon: Mevrouw Els Rietveld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  010-4071599
Onderwijsinspectie: Vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken op: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs Stichting GCBO
Postbus 82324    
2508 EH  Den Haag
070-386 16 97
www.gcbo.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarkalender

OZA

Stichting Fluenta

Profi Pendi

Privacy