MR

De medezeggenschapsraad (MR)

Volgens de wettelijke regeling heeft De Brug een medezeggenschapsraad (MR).Deze raad bestaat momenteel uit de volgende personen.

Namens de ouders:

Mevrouw Monique van Wingaarden

Mevrouw Maryam el Rahmouni

Namens het personeel:

Mevrouw Ellemieke Pots (voorzitter)

Mevrouw Saskia Huijs (secretaris)

Onderwerpen die in de MR worden besproken zijn bijvoorbeeld: het communicatieplan, het reglement, de fusie, het verslag van de inspectie, verslag uit de GMR, de ouderenquête, notulen van het bestuur en het team, het vakantierooster, het schoolplan, de huisvesting, het formatieplan, de fancy fair, de schoolgids, werving MR leden, nieuwsbrief, het MR tijdschrift.

De MR heeft een jaarlijks overleg met de OR. 

De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage bij de secretaris van de MR op De Brug.

Jaarkalender

OEC

OZA

Stichting Fluenta

Profi Pendi

Privacy